ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT V.O.F. DE CHINESE MUUR TE
EGMOND AAN ZEE. (Hierna te noemen V.O.F. De Chinese Muur)

Met behulp van de website bieden wij de mogelijkheid om bestellingen door te geven
aan V.O.F. De Chinese Muur en daarbij informatie te verstrekken over producten met
betrekking tot het menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en onze
dienstverlening gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in
enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin
deze kenbaar worden gemaakt;
1.2 Besteldienst: de diensten van V.O.F. De Chinese Muur op de website bestaande,
onder meer, uit doorgeven van bestellingen, het bieden van informatie over producten
en aanbiedingen met betrekking tot het menu van V.O.F. De Chinese Muur;
1.3 Bestelling: de door de gebruiker via de website geplaatste bestelling van
voedingsproducten behorend tot het V.O.F. De Chinese Muur menu;
1.4 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit
met V.O.F. De Chinese Muur;
1.5 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de gebruiker
en V.O.F. De Chinese Muur;
1.6 Website: de website, genaamd www.dechinesemuuregmond.nl.

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen
2.1 Via de website biedt V.O.F. De Chinese Muur gebruikers de mogelijkheid om
bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en
op de bestelbutton te klikken;
2.2 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst binnen de tijden zoals op
de website is aangegeven. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden tot een half uur
voor sluiting. De gebruikelijke openingstijden van V.O.F. De Chinese Muur staan
vermeld op de website;
2.3 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het in rekening te brengen
bedrag vermeld, inclusief BTW. V.O.F. De Chinese Muur is niet verantwoordelijk voor de
juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de website;
2.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens
benodigd voor het afhandelen van de bestelling door V.O.F. De Chinese Muur;
2.4 De gebruiker betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden
aangeboden op de website aan V.O.F. De Chinese Muur;
2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de
bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. V.O.F. De
Chinese Muur is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat V.O.F. De Chinese Muur
een bevestiging van de bestelling, en van de betaling heeft ontvangen. V.O.F. De
Chinese Muur is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke
termijn, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien de
V.O.F. De Chinese Muur de bestelling annuleert zal V.O.F. De Chinese Muur de
gebruiker hierover informeren;
3.2 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de gebruiker niet
het recht de bestelling, nadat deze is klaargemaakt door V.O.F. De Chinese Muur, te
herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan
ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website
4.1 De algemene voorwaarden zijn in te zien via de website. Om van de besteldiensten
gebruik te maken gaat de gebruiker van de website met deze algemene voorwaarden
akkoord;
4.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de
relatie tussen de gebruiker en V.O.F. De Chinese Muur, blijven ze van toepassing op
eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij deze algemene
voorwaarden zijn gewijzigd;
4.3 V.O.F. De Chinese Muur is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen;
4.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de V.O.F. De Chinese Muur
en de gebruiker zijn overeengekomen;
4.5 V.O.F. De Chinese Muur wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand;
4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven. V.O.F. De Chinese Muur zal dan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden
genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure
5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de
gebruiker in eerste instantie rechtstreeks bij V.O.F. De Chinese Muur te worden
geplaatst. V.O.F. De Chinese Muur streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig
mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de gebruiker.

Artikel 6 De Website
6.1. V.O.F. De Chinese Muur heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijk
zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid
instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties,
toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name
garandeert V.O.F. De Chinese Muur niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet
onrechtmatig is,
– dat de website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van
virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden
verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6.2 V.O.F. De Chinese Muur is gerechtigd de gebruiker ten allen tijde en zonder opgave
van redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te ontzeggen;

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder mede
begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s
en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen,
de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij V.O.F. De
Chinese Muur, haar licentiegevers of door V.O.F. De Chinese Muur ingeschakelde
derden;
7.2 De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te printen of te
downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt
nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of
bewerkingen aan te brengen;
7.3 De gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van V.O.F. De Chinese Muur, op welke wijze
ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren,
verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander
materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 8 Persoonsgegevens en cookies
8.1 Om de besteldienst te kunnen bieden dient V.O.F. De Chinese Muur
persoonsgegevens te verzamelen. De gebruiker gaat hiermee, bij het plaatsen van een
bestelling, akkoord;
8.2 De gebruiker dient bij de bestelling diens naam, e-mailadres, adres,
telefoonnummer en betaalgegevens door te geven. Deze gegevens zal V.O.F. De
Chinese Muur niet met derden delen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid V.O.F. De Chinese Muur
9.1 De totale aansprakelijkheid van V.O.F. De Chinese Muur, uit welke hoofde dan ook,
is ten allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een
maximumbedrag van € 25,- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van
gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd;
9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van V.O.F. De Chinese Muur
te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van V.O.F. De Chinese Muur wel aan de
Overeenkomst beantwoordt,
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van V.O.F. De Chinese Muur voor indirecte schade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en
omzetderving, is uitgesloten;
9.4 V.O.F. De Chinese Muur is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt
door derden, die al of niet gebruik maken van de website en/of de besteldienst.

Artikel 10 Geschillen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
het Arrondissement Alkmaar.

Ons Privacy Beleid

Zodra je onze website www.dechinesemuuregmond.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 april 2022.

 Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?
De Chinese Muur is verantwoordelijk voor de website www.dechinesemuuregmond.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
De Chinese Muur
Zuiderstraat 42
1931GE Egmond aan Zee
37114706

Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Hoe komen we aan je gegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
gegevens invult op onze website

Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruik van de volgende gegevens:
– naam
– woonadres of vestigingsadres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– betaalgegevens

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:
we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet
kunnen doen

Hoelang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?
Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

Wat mag je van ons vragen?
Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

– Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

– Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

– Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

– Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

– Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

– Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

– Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

– Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van De Chinese Muur die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via dechinesemuuregmond@gmail.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruiken we?
Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar
dechinesemuuregmond@gmail.com. We helpen je graag. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer info